منو سایت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: 
مَن اعتَکَفَ یوماً ابتغاءَ وَجهِ اللهِ عزَّوجلَّ جَعَلَ اللهُ بَینَهُ و بَینَ النّار ثَلاثَه خَنادِقَ؛ 
کسی که روزی را برای جلب رضایت خداوند متعال معتکف شود، ذات حق بین او و آتش جهنم سه خندق ایجاد می کند. 
کنزالعمال/ ج 8/ ص 532

مهلت ثبت نام در اعتکاف 1401 به پایان رسیده است.

مدیر اعتکاف : آقای محسن آزرمی

شماره تماس :09192570507